דמי השבחה. מה זה אומר בעצם?

המושג דמי השבחה זוכה לפרשנויות כאלה ואחרות, ולא תמיד הפרשנויות הן מדויקות ומשקפות מציאות. עורך הדין טל ספיבק, היועץ המשפטי של איגוד המאמנים, עושה סדר בעניינים במאמר מקיף בנושא. לכל הורה המלווה את בנו מומלץ לקרוא מאמר זה.
פורסם ב: 15/12/2017 00:44:45

מאת: עורך הדין טל ספיבק - יועמ"ש איגוד מאמני הכדורגל בישראל

בישראל, ובדומה למדינות רבות בעולם, נהוג כי במקרים מסוימים , בעת מעבר של שחקן מקבוצה לקבוצה, ישנו תשלום לקבוצה בה היה רשום השחקן בצעירותו , תשלום זה קרוי בעגה המשפטית פיצויי הכשרה, ואנו מכירים אותו יותר כדמי השבחה.
לצורך הבנת מאמר זה, תקראנה הקבוצות שמהן עוזב השחקן – "קבוצות מעבירות", ואילו הקבוצות שאליהן עובר השחקן תקראנה "קבוצות קולטות". ובמה דברים אמורים :
למרבה הצער, ניכר, כי מרבית השחקנים [והוריהם] אינם מודעים לחבות זו, אשר עלולה להמיט אסון מקצועי ועול כלכלי על כתפי נער צעיר. משכך, ובמצב המשפטי דהיום, חובה על השחקן הצעיר לכלכל את צעדיו בחוכמה ובתבונה, בטרם יכנס למלכודת הקרויה דמי השבחה.

בהתאם לקבוע בתקנון הרישום של ההתאחדות לכדורגל [ובהתאם לאמור בחוק הספורט] , שחקן  מעל גיל 17 יכול לעבור מקבוצה לא מקצוענית לקבוצה מקצוענית גם ללא הסכמת הקבוצה המעבירה [בכפוף לתשלום דמי השבחה] ; שחקן שגילו 17-15 המשחק בקבוצה מקצועית יכול לעבור לקבוצתה מקצועית אחרת גם ללא הסכמת הקבוצה המעבירה בתום עונת המשחקים [בכפוף למסירת הודעת הסגר קטין וכן בכפוף לדמי השבחה] ; שחקן שגילו 21-17 שמבקש לעבור לקבוצה אחרת ללא הסכמת הקבוצה המעבירה יוכל לעשות כן לאחר תקופת הסגר של שנה אחת בתום עונת המשחקים [בתקופת ההסגר חל איסור על השחקן ליטול כל חלק במסגרת מקצועית] בכפוף לדמי השבחה ; שחקן מעל גיל 21 יכול לעבור לקבוצה מקצועית אחרת עם סיום חוזהו בתום עונת המשחקים, וגם מעבר זה כפוף לחובת דמי השבחה ; שחקן מעל גיל 24 רשאי לעבור קבוצה בלי שהקבוצה המעבירה תהיה זכאית לפיצוי כלשהו, אך אם זו הפעם הראשונה בה עבר מהקבוצה בה שיחק מרבית שנותיו, הקבוצה המעבירה זכאית לדמי השבחה.

למען הדיוק יש לציין, כי ישנו שוני מהותי בהשלכות הכלכליות בין ההעברות בגילאים הנזכרים מעלה. במאמר זה נתמקד במעבר הנפוץ של קטינים בין הגילאים 15-17 :
כזכור, ובהתאם להוראות חוק הספורט, קטין עד גיל 15, יכול לעבור לכל קבוצה אשר יחפוץ, וזאת בכפוף להודעה בכתב מראש ובכתב, ללא כל תנאי ו/או מגבלה.
העניין מתחיל להסתבך, מיד עם הגיעו של הקטין לגיל 15, החל מגיל זה, השחקן כבר לא ברשות עצמו, וכל תזוזה שלו, מבחינה מקצועית כמובן, קרי מעבר לקבוצה אחרת, טומנת בחובה דמי השבחה.

מה מקור הדרישה של  דמי השבחה?

מדובר למעשה בפיצוי אשר אמור לשקף את השקעת הקבוצה המעבירה בשחקן עד למועד עזיבתו, ובתכליתו, נועד סכום הפיצוי המתקבל אצל הקבוצה  לעודד קידום והתפתחות של שחקנים צעירים ע"י השקעה סכום הכסף  אשר מתקבל כאמור אצל הקבוצות המעבירות במחלקת הנוער– זה הרציונאל. נשאלת אפוא  השאלה  - האם יש זיקה ו/או קשר בין גובה הפיצוי אשר נפסק בפועל אצל הקבוצות המעבירות לבין העלויות בפועל של הכשרת שחקנים צעירים, אין תשובה ברורה, ונראה שהתשובה תלויה בזהות הנשאל, שכן, הקבוצות יטענו מן הסתם שמדובר בסכומים שאינם מכסים את ההשקעה במחלקת הנוער, ואילו השחקנים, יטענו שאין כל קורלציה בין הסכום שנפסקים בוועדות לבין ההשקעה בפועל. נראה שבעניין זה, הכול עניין של פרספקטיבה. רק על מנת לסבר את האוזן, לא מדובר בסכומים זניחים, כי אם , בסכומים משמעותיים ביותר אשר עולים כדי עשרות אלפי ₪.

כיצד בכל זאת, יכול קטין בין הגילאים 17-15 לעבור קבוצה ?

כאמור לעיל, אין מניעה חוקית, למעבר בין הגילאים כאמור, עיקר הקושי, הנו במשמעות הכלכלית הנובעת ממעבר זה, ובעובדה, שלמעשה בחצי שנה שנותרה עד למעבר, השחקן ישחק בקבוצה אשר יודעת שהשחקן אינו מעוניין להמשיך בשורותיה.
שחקן המעוניין לפעול כאמור, צריך להגיש טופס הסגר קטין, וזאת עד לתום הסיבוב הראשון [חודש ינואר לערך], השחקן ממשיך למעשה לשחק בקבוצה אותה הוא מתעתד לעזוב [למרות שהשחקן וגם הקבוצה יודעים על רצונו לעזוב את הקבוצה – על כל הקשיים שבכך], ורק עם תום עונת המשחקים, רשאי השחקן להירשם בקבוצה אחרת, שבה הוא חפץ לשחק.

ואולם אליה וקוץ בה – במרבית המקרים, מיד עם רישומו של השחקן בקבוצה "קולטת", קמה לקבוצה המעבירה הזכאות לדמי השבחה, ועל כן, היא רשאית לפנותלקבוצה "המעבירה" בבקשה לפיצוי בגין דמי השבחה.

קושי נוסף יכול לצוץ טרם מעבר לקבוצה קולטת – כלומר, ברגע ששחקן עובר לקבוצה קולטת לאחר היותו בהסגר, הקבוצה הקולטת [במקרה שהיא בקיאה דיו בהוראות התקנון] יודעת שהמעבר עלול לגרור חבות בדמי השבחה, ולפיכך, דורשת מהשחקן לחתום על מסמך, לפיו אם הקבוצה הקולטת תתבע ע"י קבוצה מעבירה כלשהי, אזי השחקן ישפה אותה על הנזקים שנגרמו לה בפועל – במצב זה למשל הקבוצה הקולטת מגלגלת את מלוא האחריות לפתחו של השחקן.

בפני מי נערך דיון אשר קובע את דמי השבחה, ועל בסיס מה נקבעים פיצויים כאלה ואחרים ?

כל מקרה העוסק בדמי השבחה מובא לדיון בפני המוסד למעמד השחקן, זהו מוסד מעיין שיפוטי, המתקיים ע"י שלושה פוסקים [מרביתם בעלי רקע משפטי].
הכרעת המוסד מתקבלת בהרכב של שלושה פוסקים, טענות הצדדים מוגשות בכתב בלבד, כאשר הכרעת הפוסקים מתקבלת על בסיס כתבי טענות הצדדים, וללא כל דיון בנוכחות הצדדים. הכרעת הפוסקים היא סופית ואינה ניתנת לערעור.

סכום הפיצויים מצידו, מתבסס על טבלת העברות לקטין, אשר מצורפת כנספח לתקנון הרישום של ההתאחדות לכדורגל, במסגרתה, ישנו שווי כלכלי לכל שנה בה שיחק הקטין בקבוצה, החל מגיל 12 ועד לגיל 17, והסכומים אשר נקבעים הם מצטברים.
בטבלה האמורה מצוינים סכומי מינימום בלבד – כלומר, במרבית המקרים, הוועדה לא תסטה מהפיצוי הקבוע בטבלה, אלא בשני מקרים, במקרי קצה בהם מחד סבורה הוועדה כי מדובר בפיצוי חריג ביותר ביחס לעניין  ועל כן יש להפחיתו, ומאידך, במקרים בהם מדובר בשחקן מוכשר למדי, שאו אז רשאית  הוועדה בהתאם לשיקול דעתה, אף, להגדיל את הפיצוי. כמו"כ על הפוסקים להתבסס בהכרעתם על מספר אמות מידה :גיל השחקן, מעמדו המקצועי, היתרונות הכלכליים והמקצועיים של הקבוצה הקולטת וכן התנאים הכספיים שסוכמו [אם סוכמו] בין השחקן לקבוצה הקולטת.

האם ישנם מקרים חריגים בהם בעת מעבר של קטין בין הגילאים 15-17 אין חבות בדמי השבחה ?

ישנם מקרים מצומצמים במסגרתם, שחקן המגיש הסגר קטין, יהיה פטור מתשלום דמי השבחה, כך למשל אם השחקן שותף בפחות מ-25% מתוך 30 המשחקים הרשמיים של הקבוצה שקדמו ליום מתן ההודעה על פי חוק הספורט או שהשחקן שותף בפחות מ-25% מהמשחקים הרשמיים של הקבוצה אשר התקיימו לאחר מתן ההודעה בהתאם לחוק הספורט. אפשרות נוספת לפטור מדמי השבחה היא אם השחקן היה רשום פחות משתי עונות ספורט רצופות בקבוצה המעבירה. כמובן, שאם מבעוד מועד הקבוצה המעבירה, מסתדרת עם השחקן ו/או עם הקבוצה הקולטת על סכומי המעבר, מתייתר מן הסתם הליך דמי ההשבחה מול הוועדה למעמד השחקן.כיצד אם כן, ניתן להיערך לנושא דמי ההשבחה?

הדרך הנכונה ביותר להתמודד עם עניין דמי ההשבחה, הוא באמצעות הסכם,בין השחקן לקבוצה, עוד בטרם הגיעו של השחקן לגיל 15, אשר יסדיר את סוגית דמי ההשבחה.

הכותב מתמחה בדיני ספורט ומייצג שחקנים, מאמנים, וקבוצות.
האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם. על הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד בתחום הספציפי בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.